top of page
Keti Koti Tafel decor
KETI KOTI TAFEL TRAJECT

Achtergrondinformatie


Het Keti Koti (verbreek de ketens) tafel traject is een opleidingstraject waar witte en zwarte Nederlanders opgeleid worden om een Keti Koti dialoog tafel te organiseren en te faciliteren en te borgen binnen de bestaande lokale sociale maatschappelijk en/of culturele infrastructuur of binnen de eigen organisatie. Dit met als doel om: 

 • Van elkaar te leren door te reflecteren op onze gevoelens herinneringen en ervaringen die samenhangen met de gevolgen van het slavernij en koloniale verleden • Meer grip te krijgen op hoe dit alles doorwerkt in ons persoonlijk leven • Ons meer bewust te worden van de invloed van dit alles op onze onderlinge relaties.


Waarom een Keti Koti dialoog Traject over de doorwerking van het Nederlandse slavernij en koloniale verleden?


De gevolgen van het Nederlandse slavernijverleden zijn voor veel zwarte Nederlanders in het alledaagse leven nog vaak op een pijnlijke wijze aanwezig. Het gaat hierbij niet slechts om subjectieve gevoelens. Vele onderzoeken wijzen uit dat discriminatie en racisme van invloed zijn op hun positie op de arbeidsmarkt, in het (hoger) onderwijs, qua volksgezondheid, enz. Daar staat tegenover dat de doorwerking van deze geschiedenis bij witte Nederlanders niet of nauwelijks bekend is en dat deze groep weinig besef heeft van de wijze waarop deze geschiedenis nog steeds invloed heeft op het alledaagse leven van zwarte Nederlanders. Een van de verklaringen hiervoor is dat zwarte en witte Nederlanders vrijwel nooit over deze geschiedenis en erfenis met elkaar gesproken hebben. Het is juist om deze reden dat de stichting Keti Koti dialoog traject in het leven is geroepen.
 

Wat is een Keti Koti Tafel?

Aan een Keti Koti tafel zitten altijd evenveel witte als zwarte deelnemers die op basis van een gestructureerde dialoog reflecteren op elkaars herinneringen ervaringen en emoties in relatie tot de erfenis van het slavernij en koloniale verleden van Nederland. De dialoog  wordt afgewisseld met een maaltijd, koorliederen uit de periode van de slavernij en diverse rituelen handelingen. Aan een reguliere Keti Koti tafel nemen 100 deelnemers deel. (Zie ook de Keti Koti tafel brochure en de interventie beschrijving van Movisie).

Wat is een Keti Koti tafel Tafel traject?

Een Keti Koti Tafel Traject bestaat uit in totaal 4 onderdelen te weten: 

 1. Het oprichten van een Keti Koti Tafel Collectief bestaande uit witte en zwarte  Nederlanders. 

 2. Het opleiden van de deelnemers door middel van het overdragen van kennis en  vaardigheden t.b.v. het organiseren en faciliteren van een Keti Koti Tafel voor 100  personen.  

 3. Het ondersteunen van het KKT-collectief in het organiseren van een Keti Koti tafel  voor 100 personen.

 4. Het inbedden van de dialoog door het jaar heen binnen de organisatie en/of de  bestaande lokale sociale maatschappelijke infrastructuur.

FB_IMG_1614952148809.jpg

Wat zijn Keti Koti Dialoogtafel Communities

Keti Koti Dialoogtafel Communities bestaan uit witte en zwarte Nederlanders die middels de Keti Koti  tafel workshop opgeleid en ondersteunt worden in het gezamenlijk organiseren en  faciliteren van Keti Koti dialoogtafels binnen hun eigen organisatie of stad.

Eindresultaten na afronding van het Keti Koti tafel traject 

 

 • De Keti Koti tafel en het collectief zijn ingebed binnen de bestaande sociale en culturele /onderwijsinstellingen 

 • In uw organisatie/ gemeente is een nieuwe community actief die door het jaar heen dialoogbijeenkomsten kan organiseren over moeilijk bespreekbare onderwerpen in samenwerking met relevante partners 

 • Het Keti Koti tafel collectief kan na afloop van het traject Keti Koti tafels organiseren en faciliteren. 

 • De deelnemers zijn zich meer bewust geworden van de doorwerking van het slavernij en koloniale verleden in het heden 

 • De deelnemers zijn in staat om zowel het perspectief en de gevoelens van wit als zwart inzake de doorwerking van het slavernij en koloniale verleden te articuleren en onder de aandacht te brengen van andere 

 • De deelnemers zijn in staat zich in te leven in het verhaal van de andere waardoor het empathisch vermogen voor de ander is toegenomen. 

 • De deelnemers zijn bekend met de gestructureerde Keti Koti dialoog methode en kunnen mensen met verschillende perspectieven op een sociaal veilige manier met elkaar in gesprek brengen. 

 • De deelnemers zijn in staat de gevoelens die er leven in de samenleving te vertalen in een thema en zijn in staat de daarbij behorende Keti Koti dialoogvragen re 

 • formuleren 

 • De deelnemers zijn bekend met de opbouw van de Keti Koti tafel w.o. het openingsritueel de gereconstrueerde slavenmaaltijd en de koorliederen 

 • De deelnemers hebben ervaringen opgedaan met het organiseren (w.o. werving,  communicatie) van een Keti Koti tafel voor 100 personen

Hannah Keti Koti (1).jpg
De keti koti tafel training is echt een
KETI KOTI TAFEL WORKSHOP

Voor het organiseren van een Keti Koti Tafel is het deelnemen aan een Keti Koti Tafel workshop verplicht. Aan een Keti Koti Tafel workshop nemen evenveel witte als zwarte deelnemers deel.

De inhoud van de workshop is gericht op kennisoverdracht, bewustwording, en persoonlijke ontwikkeling en vastgelegd in 2 werkboeken te weten: Leribuku ('lesboek' in het Surinaams) en in Seremonia (lesboek over de rituelen). In de Leribuku worden onderwerpen behandeld zoals het cultureel archief, kleurenblindheid, wit privilege etc. en de in’s en out’s met betrekking tot het organiseren van een Keti Koti Tafel w.o. de dialoogmethode en het formuleren van Keti Koti thema’s en dialoogvragen het werven van 50% wit en 50% zwart etc.

FLB_20190706_O8A3834_edited.jpg
FB_IMG_1613214329382.jpg

Het programma van de workshop valt uiteen in 3 onderdelen;

 1. Het vergroten van ons bewustzijn over de gevolgen van het slavernij en koloniale verleden. Dit door stil te staan bij onze persoonlijke ervaringen, gevoelens en herinneringen middels diverse bewustzijn vergrotende oefeningen, dialoog en reflectie. Op basis van de uitkomsten van de dialoog en de reflectie wordt in gezamenlijkheid gekomen tot het Keti Koti Tafel thema en de daarbij behorende 3 dialoog vragen. 
   

 2. Het overdragen van kennis en vaardigheden met betrekking tot het organiseren en uitvoeren van de 3 pijlers van een Keti Koti Tafel te weten: De Keti Koti dialoog methode (A) de Keti Koti maaltijd (B) en de Keti Koti rituelen (C).
   

 3. Het gezamenlijk organiseren van een Keti Koti dialoog tafel.

 


De workshops worden op verschillende momenten in het jaar aangeboden. Het aanbieden van in-company workshops behoort tot de mogelijkheden.

bottom of page